flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОГОДЖЕНО

протокол зборів суддів господарського суду Вінницької області
від "20" червня 2011 року  №___

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ керівника апарату
господарського суду Вінницької області
від "20" червня 2011 року  № 24 - од 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Вінницької області

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

      1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) та визначає порядок доступу до публічної інформації у господарському суді Вінницької області (далі – суд).

1.2. Відповідно до статті 13 Закону з урахування правового статусу та специфіки діяльності господарського суду Вінницької області розпорядником публічної інформації є апарат господарського суду Вінницької області (далі – апарат суду) стосовно інформації:

Ø      що була отримана або створена в процесі реалізації господарським судом Вінницької області повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні апарату суду (інформація щодо руху судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату, про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах тощо);

Ø      що була отримана або створена апаратом суду в процесі забезпечення діяльності господарського суду Вінницької області і суддів, та яка знаходиться у володінні апарату суду (інформація про розпорядження  бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття посади та обіймають посаду державного службовця, про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад тощо).

1.3. Апарат суду не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

Ø      стосовно інформації інших судів України та органів влади України;

Ø      стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки  даних або потребує створення в інший спосіб.

 

Апарат суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.

1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Господарського процесуального кодексу України.

1.5. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом стосовно інформації, яка міститься в матеріалах судових справ, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.6. Дотримання встановленого порядку доступу та надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, керівники самостійних структурних підрозділів апарату суду.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність суду


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

·        розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;

·        розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

·        присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді в порядку, визначеному чинним законодавством;

·        наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду та за його дорученням керівники самостійних структурних підрозділів апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату суду, (у випадку їх відсутності – відповідальні особи, визначені керівником апарату суду) за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з комп´ютерної програми «Документообіг господарських судів» (далі – ДГС), документів, що зберігаються в архіві суду, – начальник загального відділу-канцелярії;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) – начальник відділу комп´ютеризації; в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальник загального відділу-канцелярії;

– про доходи працівників суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник організаційно-кадрового відділу;

– про виконання бюджету за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету, – начальник фінансово-економічного відділу;

– про нормативно-правові засади діяльності суду; відомості з бібліотечного фонду суду – начальник відділу узагальнення судової практики;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, – начальник статистично-аналітичного відділу;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – начальник відділу комп´ютеризації спільно із керівником служби регіональної інформаційно-технічної підтримки судових процесів у Вінницькій області;

– наповнення інформацією веб-сайту суду – начальник відділу комп´ютеризації.

Розділ ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації суду здійснюється у відповідності до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства начальник відділу комп´ютеризації забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами апарату суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:

1) інформацію про організаційну структуру, повноваження та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) суду;

2) інформація про діяльність суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти суду для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по-батькові, службові номери засобів зв’язку голови суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до суду учасників судового процесу;

3) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

4) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;

5) інформація, пов’язана з розглядом справ у суді;

6) дані судової статистики;

7) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;

9) річні бухгалтерські звіти (форми № 2д, № 2м, № 4-3д, № 4-3м), звіти щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

3.5. У холі суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

4) порядок оскарження судових рішень у апеляційному та касаційному порядку;

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.7. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в інформаційному центрі суду та на офіційному веб-сайті суду (додатки 2 – 4 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа апарату суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Розділ ІV. Реєстрації та опрацювання
запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються загальним відділом-канцелярією в окремому журналі відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються відділом комп´ютеризації апарату суду у ДГС в картотеці "Запити на публічну інформацію".

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції загальний відділ-канцелярія виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх на розгляд керівництву суду.

4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням голови суду або його заступника, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника береться на контроль в ДГС і у відповідному журналі, що ведеться працівниками загального відділу-канцелярії, та невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником відділу комп´ютеризації в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних за дорученням керівника апарату суду керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

4.12. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань розглядається згідно із Законом України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду

 

5.1. За загальним правилом, відповідь на запит на інформацію надається керівником апарату суду або за його дорученням заступником керівника апарату суду та керівником того структурного підрозділу суду, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

Запити щодо надання інформації, яка стосується безпосередньо голови суду, заступника голови суду, судді і яка є відомою (чи може бути відомою) лише цим особам, передається на розгляд зазначеним у запиті особам.

5.2. Відповіді на запити та запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надаються за підписом керівника апарату суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.

5.3. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.4. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду.

5.5. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в суді.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір  фактичних витрат визначається судом на копіювання та друк в межах  граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо судом не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

5.7. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження   бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови  отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та   найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття посади та обіймають посаду державного службовця. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

 

Розділ VІ. Відмова у задоволенні запитів та
порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

6.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

6.2. Відповідь апарату суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, керівник апарату суду зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

6.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
      -    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-         дату відмови;

-         мотивовану підставу відмови;

-         порядок оскарження відмови;

-         підпис.

6.4. Рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду та осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.

6.5. Запитувач має право оскаржити:

-    відмову в задоволенні запиту на інформацію;

-    відстрочку задоволення запиту на інформацію;

-    ненадання відповіді на запит на інформацію;

-    надання недостовірної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

-    інші рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

6.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівника апарату суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

-    ненадання відповіді на запит;

-    ненадання інформації на запит;

-    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

-    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

-    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

-    нездійснення реєстрації документів;

-    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

6.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

6.9. Посадові та службові особи апарату суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване  переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується  істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

Керівник апарату  суду                                         С.В. Климчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Вінницької області,
затвердженого наказом
керівника апарату суду
від "20" червня 2011 року № 24 - од

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом господарського суду Вінницької області з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності господарського суду Вінницької області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у господарському суді Вінницької області є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Вінницької області

 

Форма електронного запиту на інформацію на веб-сайті суду

Фізична особа     Юридична особа чи об'єднання громадян

П.І.Б.

Організація, об'єднання

П.І.Б. представника запитувача, посада

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про… (Загальний опис інформації)

Прошу надати відповідь

Поштою     Факсом     Електронною поштою

Зворотня адреса (номер факсу, електронна пошта)

Контактний E-mail

Введіть цифри, зображені на малюнку

 

 

Змінюваний малюнок

 

Місце для введення символів

 

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

 

Очистити

 

Щоб передати запит, натисніть кнопку

 

Відправити

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Вінницької області,
затвердженого наказом
керівника апарату суду
від "20" червня 2011 року  № 24 - од

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ


Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________  (підпис)

«____» __________ 20__ р.                  _________                   ________________

        (дата)                                                 (підпис)                       (прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Вінницької області,
затвердженого наказом
керівника апарату суду
"20" червня 2011 року  № 24 - од

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036 ______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________
(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

 е-mail:___________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ


Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________ (підпис)

«____» __________ 20__ р.                   _________                        ________________

             (дата)                                             (підпис)                          (прізвище, ініціали)