flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис повноважень голови та заступника голови суду

Ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що посади голови суду та заступника голови суду є адміністративними посадами.

 

Адміністративні повноваження голови суду визначені ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Голова Господарського суду Вінницької області:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

 

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду (ст. 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

27 жовтня 2016 року видано наказ № 54-од «Про визначення адміністративних повноважень голови Господарського суду Вінницької області та заступника голови Господарського суду Вінницької області», відповідно до якого заступник голови Господарського суду Вінницької області здійснює наступні повноваження:

1) здійснює складання планів щодо дотримання працівниками суду вимог Законів «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації». Забезпечує дотримання зазначеного законодавства та відповідних планів працівниками суду та своєчасне реагування на його порушення;

2)  забезпечує та контролює виконання у суді Закону України «Про доступ до судових рішень», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», ведення електронного діловодства та формування електронного реєстру судових рішень, заповнення статистичної інформації суду, в т. р. статистичних звітів, їх повноти та достовірності;

3) забезпечує реалізацію положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині ведення особових справ та особових карток суддів; суддівського досьє; наповнення автоматизованої системи документообігу суду матеріалами судових справ, надсилання адміністратору Реєстру електронних копій усіх судових рішень з використанням електронного цифрового підпису, в т. р. і тих, які не були включені до ЄДРСР, починаючи з 1 січня 2010 року;

4) здійснює підготовку інформацій, аналітичних та інших довідок за завданням Верховного суду, Вищого господарського суду України, Рівненського апеляційного господарського суду та інших органів державної влади;

5) готує проекти планів підвищення професійного рівня суддів Господарського суду Вінницької області, організовує їх виконання;

6) систематично (щонедільно) аналізує дотримання у суді процесуальних строків порушення провадження у справах, їх розгляду, оформлення та відправлення процесуальних документів. Про наслідки інформує на нарадах суддів;

7) систематично (щонедільно) аналізує причини зупинення провадження у справах, вжиття суддями заходів до прискорення розгляду таких справ. Про наслідки інформує на нарадах суддів;

8) аналізує стан створення належних умов для здійснення правосуддя, забезпечення суду оргтехнікою – комп’ютерами, засобами фіксації судового процесу, електронного зв’язку, поштовими засобами (конвертами, марками) тощо. Приймає своєчасні заходи для забезпечення безперервної роботи суду;

9) контролює роботи кадрової служби суду. Організовує та контролює своєчасність та відповідність чинному законодавству декларування доходів суддями та працівниками апарату, проведення атестацій та щорічних оцінок державних службовців;

10) забезпечує здійснення спеціальної перевірки кандидатів на відповідні посади. Здійснює контроль за підвищенням кваліфікації працівниками апарату суду;

11) забезпечує функціонування бібліотеки суду, своєчасне внесення змін і доповнень у контрольні екземпляри юридичної літератури (кодифікацію);

12)  приймає заходи та забезпечує підтримання у належному, в т. р. протипожежному стані, приміщень суду, їх капітального та поточного ремонту, збереження майна суду, судових справ та інших цінностей суду; функціонування архіву суду, в т. р. передачі його матеріалів до органів Держархіву;

13) має право вчиняти дії від імені Господарського суду Вінницької області без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації та вчиняти інші юридичні дії від імені суду та в його інтересах;

14) готує та візує договори суду з іншими юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до повноважень заступника голови суду згідно з цим наказом;

15) контролює дотримання працівниками суду трудової дисципліни та посадових обов’язків;

16) за дорученням голови суду вирішує інші питання діяльності суду;

17) у разі відсутності голови суду здійснює його адміністративні повноваження.